Bildiriler

01) Biz mi Kirletiyoruz?
Ahmet Cemal Saydam, Amir Hadji Ali Ghandi

02) Türkiye’de Güncel İklim Değişikliği
Mete Tayanç, Esra Sema Eren, Yeşim Aydın, Hakkı Baltacı, Ozan Mert Göktürk, Kamil Erkan, Bülent O. Akkoyunlu

03) Yeraltı Sıcaklık Kayıtlarına Göre Batı Anadolu’da Son Yüzyılda İklim Değişikliği
Kamil Erkan, Bülent O. Akkoyunlu, Murat Doğruel, M. Orkun İnal, Elif Balkan, Mete Tayanç

04) Türkiye İklim Uç Değerlerine Uzaketkileşim Paternlerinin Etkisi
Hakkı Baltacı, Bülent Oktay Akkoyunlu, Mete Tayanç

05) Düzce’de Yarı Kentsel Bir Bölgede Atmosferik PM10 Aerosollerinde Elementel Karbon Seviyelerinin İncelenmesi
Seda Aslan Kılavuz, Zehra Bozkurt, Fatma Öztürk

06) Atmosferik Parametrelerin Çoklu-Lineer Regresyon Yöntemiyle Hava Kirletici Konsantrasyonlarının Tahmininde Kullanılması: Kuzey Kıbrıs Örneği
Sedef Çakır, Ahmad H. Abdullahi

07) Türkiye Marmara Bölgesi’nin Kırsal ve Kentsel Bölgelerinde O3, NO ve NO2 Konsantrasyonlarının Mekânsal ve Zamansal Değişimi
Sabin Kasparoğlu, Selahattin İncecik, H. Sema Topcu

08) Dilovası’ndaki PAH Konsantrasyonlarının Mekânsal ve Mevsimsel Değişimleri ve Hava-Toprak Arakesitinde Dağılım Eğilimleri
Banu Çetin, Sema Yurdakul, Cevdet Doğan, Melek Keleş, Işıl Çelik, Fatma Öztürk

09) Bir Tekstil Fabrikasının Kumaş Üretiminde Enerji ve Karbon Ayak İzlerinin Belirlenmesi
Sinan Keskin, Mehtap Erdil, Bahar Sennaroğlu

10) Cam Sektöründe Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımı için Uygulanabilecek Mevcut En İyi Teknolojilerin Değerlendirilmesi
Şeyma Karahan, Kumru Rende, Bilgin Hilmioğlu

11) Türkiye ve İstanbul’da Kentsel Katı Atık Kaynaklı Sera Gazı Salımlarının Değerlendirilmesi
Ece Turhan, Doğanay Tolunay

12) Atık Sektörü Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Atık Yönetimi Uygulamalarının Emisyon Azaltımı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Tuğba Doğan, Ece Gizem Çakmak, Bilgin Hilmioğlu

13) Elektrik Üretiminde Su Tüketimi ve CO2 Salımı İlişkisi
Balkess El-Khozondar, Merih Aydınalp Köksal

14) Katı Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımına Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi
Ece Gizem Çakmak, Bilgin Hilmioğlu, Hasancan Okutan

15) Türkiye’de Mart 2016 Döneminde Meydana Gelen Sahra Kaynaklı Toz Olayının Mekânsal ve Zamansal Olarak İncelenmesi
Hakkı Baltacı, Bülent Oktay Akkoyunlu, Mete Tayanç

16) Zonguldak Kentsel Atmosferinde Partikül Madde Boyut Dağılımı
Eren Karakavuz, Yılmaz Yıldırım

17) Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi Açık Alanlarda Ortam PM2,5 Seviyesinin Belirlenmesi
Şükrü Dursun, Zeynep Cansu Ayturan, Fatma Kunt, Çiğdem Ulusoy, Özgül Çimen Mesutoğlu

18) Antalya Ortam Havasındaki PM2,5 ve PM2,5-10 Kaynaklarının Belirlenmesi
Ahmet Mustafa Tepe, Güray Doğan

19) Batı Karadeniz Aerosolunun Zamansal Değişiminin Değerlendirilmesi
Derya Deniz Genç Tokgöz, İlker Balcılar, Ali İhsan İlhan, Tülay Balta, Gürdal Tuncel

20) Dış Ortamda Biyoaerosol Seviyesini Değiştiren Etmenler
Elham Aghlara, Gülen Güllü

21) Farklı Sanayi Sektörlerindeki Koku Kaynaklarının Belirlenmesi, Uygun Giderim Yöntemlerinin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi
Esat Şahin, Abdurrahman Bayram

22) Çeşitli Endüstrilerin Kokulu Gazlarının Ozonlama İle Gideriminin İncelenmesi
Fulya Okan, Melik Kara, Yetkin Dumanoğlu, Hasan Altıok, Abdurrahman Bayram, Mustafa Odabaşı

23) Koku Oluşumuna Neden Olan Uçucu Organik Bileşiklerin Zeolit Adsorbsiyonu ile Giderimi
Cansu Çelik, Yetkin Dumanoğlu, Melik Kara, Hasan Altıok, Abdurrahman Bayram, Mustafa Odabaşı

24) Çevresel Kokunun Atık Su Arıtma Tesisi Yakınında Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi
Kadir Ulutaş, Hakan Pekey, Selami Demir, Faruk Dinçer

25) Kentsel Bölge Atmosferinde Poliaromatik Hidrokarbonların Yağmursuyu Konsantrasyonu Ve Islak Çökelme Akılarının Belirlenmesi: Bursa İli Örneği
Aşkın Birgül, Perihan Binnur Kurt Karakuş, Yücel Taşdemir

26) Gölcük Tabiat Parkı’nda Yapılan Haftalık Atmosferik Toplam Çökelme Örneklerinin Polisiklik Aromatik Hidrokarbon, Anyon ve Katyon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Gölet’e Etkilerinin Araştırılması
Melike Büşra Bayramoğlu Karşı, Ercan Berberler, Duran Karakaş

27) Bolu İlinde Toplanan Liken Örneklerinde Elementlerin Konsantrasyonları ve Kirlilik Haritalarının Oluşturulması
Hatice Karadeniz, Uğur Saklangıç, Serpil Yenisoy Karakaş

28) Ülkemizde Elektrik Ark Ocaklı Tesislerin Emisyon Azaltım Çalışmalarının Gelişimi ve AB Çevre Mevzuatına Uyum
Yavuz Yücekutlu, A. Teoman Sanalan

29) Sürekli Fotobioreaktör Sistemlerinde Üretilen Karışık Mikroalg Kültürü Kullanılarak CO2 Giderim Oranlarının İncelenmesi
Elmira Aghaalipour, Gülen Güllü

30) Hidrodinamik Kavitasyon Kullanılarak Arıtma Çamurlarından Siloksan Giderilmesi
Ünal Şen, Cevdet Doğan

31) Elektrokimyasal İndirgenme Yöntemiyle CO2 Gazından Katma Değerli Hidrokarbonların Üretimi
Kumru Rende, Pınar Ergenekon, Ahmet Karagündüz

32) Membran Biyofilm Reaktör Kullanılarak Biyolojik NOx Indirgemesi
Faruk Can, Osman Cahit Demirci, Pınar Ergenekon, Elif Erhan, Bülent Keskinler

33) Kömür Yakıtlı Termik Santral Etki Alanında PM10 ve Çöken Tozların Tesis Kurulum Öncesi ve Sonrası Dağılımı
Özgen Ercan, Faruk Dinçer, Deniz Sarı, Özcan Ceylan

34) Organofosfatlı Alev Geciktirici Bileşiklerin İzmir’de Endüstriyel ve Kırsal Bölgelerdeki Seviyelerinin Belirlenmesi
Barış Yaman, Yetkin Dumanoğlu, Mustafa Odabaşı

35) Bursa’da Üç Farklı Bölgede Atmosferik OCP Konsantrasyonlarının ve Zeytin Ağacı Bölümlerindeki OCP Dağılımlarının İncelenmesi
Egemen A. Sakın, S. Sıddık Cindoruk, Fatma Esen, Burak Çalışkan, Yücel Taşdemir

36) Aliağa Bölgesindeki Demir-Çelik Endüstrilerinin Toprakta Bulunan İz Elementlere Katkısının İzotop Oranları Kullanılarak Belirlenmesi
Sercan Akyıldız, Melik Kara, Mustafa Odabaşı

37) SIDRA Intersection Programı ile Kavşak İyileştirmesinin Taşıt Emisyon Miktarlarına Etkisi: Zonguldak Örneği
Özgür Zeydan, Mine Polat, Gülçin Demirel Bayık, Mustafa Tanış

38) Çanakkale’de Kurulması Planlanan Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin Hava Kirliliğine Katkısının Belirlenmesi
Ezgi Akyüz, Burçak Kaynak Tezel

39) Kanal İstanbul Projesi Sonrası Deniz Yolu Trafiğinin Kent Atmosferinde Neden Olacağı Hava Kalitesinin Belirlenmesi
Esra Özdemir, Gizem Tuna Tuygun, Tolga Elbir

40) SO2 Kirliliğinin Belirlenmesinde Yer ve Uydu Verilerinin Bir Arada Kullanımı
Merve Asar, Merih Balay Kara, Burçak Kaynak Tezel

41) Türkiye’deki SO2 Yer Ölçümlerinin Değerlendirilmesi ve SO2 Kirliliğinin Zamansal ve Mekânsal Değişiminin İncelenmesi
Merih Balay Kara, Burçak Kaynak Tezel

42) Eskişehir’de PM2.5 Derişimlerine İkincil Organik Aerosol Katkısının Belirlenmesi
Akif Arı, Eftade O. Gaga

43) Kütahya Kentsel ve Kırsal Bölgelerinde Toplanan Partikül Madde Örneklerinde Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon, N-Alkan, Karboksilik Asit ve Levoglukosan Derişimlerinin Belirlenmesi ve Boyut Dağılımlarının İncelenmesi
Pelin Ertürk Arı, Akif Arı, Eftade O.Gaga

44) Ankara’da PM2.5 Fraksiyonundaki Partiküllerde PAH Derişimlerinin ve Kaynaklarının Belirlenmesi
Ebru Koçak, Seda Aslan Kılavuz, İpek İmamoğlu, Süleyman Gürdal Tuncel

45) Ankara’da Kentsel Yerleşim ve Banliyo İstasyonlarında Ölçülen Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonlarının Zamansal Değişimi
Elif Sena Uzunpınar, Ezgi Sert, Seda Aslan Kılavuz, İpek İmamoğlu, Gürdal Tuncel

46) Ulusal Emisyon Envanteri Raporlama Gelişmeleri
Ağca Gül Yılmaz, C. Esin Köksal, İrde Çetintürk Gürtepe

47) Hava Emisyon Yönetim Sistemi
İrde Çetintürk Gürtepe, C. Esin Köksal, Ağca Gül Yılmaz

48) Temiz Hava Eylem Planları ve İzlenmesi
Canan Esin Köksal, Ağca Gül Yılmaz, İrde Çetintürk Gürtepe

49) Hava Kalitesi İzleme Süreci ve Yasal Yükümlülükler
Zeliha Gemici, Onur Kale, Halit Yuva, İlhan Çaçan

50) Hava Kalitesi Konusundaki Çevresel Performans Göstergeleri
Teoman Sanalan, Kerime Sarıoğlu

51) İstanbul SO2 Ölçümlerinin Zamansal ve Mekânsal Değişiminin İstatistiksel Değerlendirilmesi
Bahar Tüncel, Muhammet Doğan, Nizamettin Mangır, Ülkü Alver Şahin

52) İnorganik (NO2, SO2 ve O3) Pasif Örnekleyici Sonuçlarının Saha Koşullarında Otomatik Analizör Verileriyle Karşılaştırılması
Özlem Özden Üzmez, Özgen Ercan, Eftade O. Gaga, Tuncay Döğeroğlu

53) Bolu Atmosferinde Uçucu Organik Bileşiklerin Kış Dönemi Alansal Değişiminin Pasif Örnekleme Yöntemiyle İncelenmesi
Melike Dörter, Mustafa Odabaşı, Serpil Yenisoy Karakaş

54) 2010-2016 Yılları Arasında Türkiye’de Gözlenen Kentsel Hava Kalitesinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Elif Tosun, Gülen Güllü

55) Gebe Kanında Polibromo Difenil Eter (PPDE) Seviyeleri
Mihriban Yılmaz Civan, Demet Arslanbaş, Meltem Özlen Dillioğlugil, Serdar Filiz, Ayla Günlemez

56) Türk Linyitlerinin Yanma Kinetiğinin Oksiyanma Koşullarında Termal Gravimetri Analiz Yöntemi ile İncelenmesi
Sevil Avsaroglu, Ramin Barzegar, Ahmet Yozgatligil, Aysel Atimtay

57) Hava Kirliliği Ergene Havzası’nı Nasıl Etkiliyor?
Lokman Hakan Tecer, Şermin Tağıl, Merve Fıçıcı, Sait Sofuoğlu

58) Trakya’da Vize, Saray ve Çerkezköy Kömürleri İle Çalıştırılacak Termik Santralların Çevreye Yapacağı Kümülatif Etkiler Üzerine Ekolojik Bir Değerlendirme
Mehmet Doğan Kantarcı

59) Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde Pasif Örnekleme Metodu ile BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen ve Ksilen) Seviyelerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Faruk Dinçer, Özgen Ercan, Özcan Ceylan

60) Ergene Havzası’nda Uçucu Organik Kirleticilerin Mevsimsel ve Mekansal Değişkenliğinin Modellemesi
Lokman Tecer, Şermin Tağıl, Merve Fıçıcı, Sait Sofuoğlu

61) İç Ortam Hava Kalitesi ve Bebeklerde Solunum Yolu Hastalıkları Ardasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sanaz Lakestanı, Songül Acar Vaizoğlu, Bahar Güçiz Doğan, Bülent Şekerel,    Gülen Güllü

62) Bir Bilgisayar Teknik Servisinde İç Hava ve Çökelmiş Tozda Bromlu Difenileterler
Mesut Genişoğlu, Elif Güngörmüş, Aysun Sofuoğlu, Perihan Binnur Kurt-Karakuş, Aşkın Birgül, Sait Cemil Sofuoğlu

63) Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Hava Kirleticilerine Maruziyetleri: Okul, Ev ve Kişisel Derişimler
Eftade O.Gaga, Özlem Özden Üzmez, Fatma Karadeniz, Tuğba Nur Kahya, Gülzade Küçükaçıl Artun, Tuncay Döğeroğlu, Mete Gaga

64) Lüleburgaz – Eskitaşlı ve Turgutbey Köylerinde Çiğ ve Yağmur Sularında Ölçülen Anyonlar Ve Katyonların Rüzgâr Yönleri İle İlişkisi
Mehmet Doğan Kantarcı, Ülkü Alver Şahin, Burcu Onat, Serdar Aydın

65) Cam Sanayiinin Çevreye Etkisi ve Marmara Ereğlisi’nde Cam Fabrikası Projesi Üzerine Ekolojik Değerlendirmeler
Mehmet Doğan Kantarcı

66) Kent (Çorlu) ve Sanayi (Çerkezköy) Bölgesi Atmosferlerinde PM Kütle Konsantrasyonlarının Değişiminin İncelenmesi
Lokman Hakan Tecer, Merve Fıçıcı, Sait Sofuoğlu, Cengiz Özmetin

67) Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi Kapalı Alanlarda Ortam PM2,5 Seviyesinin Belirlenmesi
Zeynep Cansu Ayturan, Fatma Kunt, Çiğdem Ulusoy, Şükrü Dursun, Özgül Çimen Mesutoğlu

68) Toplu Taşıma Araçlarında Siyah Karbon Maruziyetinin Belirlenmesi
Burcu Uzun, Burcu Onat, Özcan Akın, Ülkü Alver Şahin

69) Farklı Türdeki Hava Temizleme Cihazlarının Partikül Madde ve Formaldehit Giderim Etkinliklerinin Kıyaslanması
Parisa Babaei, Ezgi Öğün, Gülen Güllü

70) Nanopartikül Tutturulmuş Aktif Karbon ile Ortam Havasında Uçucu Organik Bileşik Gideriminin Değerlendirilmesi
Bihter Olgun, Ayça Erdem, Meltem Asiltürk, Güray Doğan

71) Düzce İli Hava Kalitesi İndeksi (PM10) İzlenmesi ve Durum Tespiti
Ufuk Akmaz

72) Mardin İli Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi
Abdulhalim Ecer, Baharcan Sarıkaya, Ahmet Tepe, Güray Doğan

73) Kastamonu İlindeki Hava Kalitesi Sonuçlarinin Değerlendirilmesi
Zeliha Gemici, Çağatay Tok, Hale Ertorun, Duygu Hoşafcioğlu

74) Yari Şehirsel İstasyonda Toplanan Yağmur Suyunun pH ve İyon Kompozisyonunun Belirlenmesi
Tuğçe Demir, Yasin Çağrı Kılıçer, Serpil Yenisoy Karakaş

75) Üniversite Kampüsü İç Ortam PAH Seviyelerinin Pasif Örnekleme Yöntemiyle Belirlenmesi ve Kaynaklarının Araştırılması
Ercan Berberler, Sanaz Lakestani, Hatice Karadeniz, Bahram Sarkarati, Duran Karakaş

76) İklim Değişikliği Sürecinde Paris Anlaşmasi’nin Rolü ve Türkiye’nin Konumu
Ece Gizem Çakmak, Tuğba Doğan, Bilgin Hilmioğlu

77) Turbalik Ekosistemlerin Karbon Depolama Potansiyelleri
Damla Şahin Altun, Mustafa Ömer Karaöz

78) Kokuya Sebep Olan Gıda Fermantasyon Prosesi Atıkgaz Akımı Karakterizasyonu ve Biyolojik Arıtımı
Kadir Alp, Mustafa Türker, İlker Akmırza, Saadet Etli, Merve Yılmaz

79) Hava Kirleticilerinin Rüzgâr Hızı ile Korelasyonu: Erzurum Örneği
Serkan Bayar, Hanefi Bayraktar, Hasan Tamer Alparslan

80) Bir Sanayi Bölgesinde Koku Kaynaklarının Belirlenmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım
Önder Kadıoğlu, Melik Kara, Ersan Günel, Hasan Altıok, Abdurrahman Bayram

Sponsorlar

  

*Sponsorlarımız alfabetik sıra ile listelenmiştir.

Antalya Hakkında

"Attalos Yurdu" anlamına gelen Antalya, II. Attalos tarafından kurulmuştur. Bergama Krallığı’nın sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre bağımsız kalan kent, daha sonra korsanların eline geçmiştir. M.Ö. 77’de Komutan Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katılmıştır. M.Ö. 67’de Pompeius’un donanmasına üs olmuştur. M.S. 130’da Hadrianus’un Attaleia’yı ziyaret etmesi şehrin gelişmesini sağlamıştır. Bizans egemenliği sırasında piskoposluk merkezi olan ismi görülen Attaleia, Türklerin eline geçtikten sonra büyük bir gelişme göstermiştir.

Amaç ve Kapsam

Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi, ülkemizde hava kirlenmesi ve kontrolu konusundaki araştırmaların teşvik edilmesi, bu konularda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Bu kapsamda 1997, 2001, 2005 ve 2012 yıllarındaki uluslararası, 1999, 2003, 2008, 2010, 2013 ve 2015 yıllarındaki ulusal sempozyumlardan sonra yeni bir ulusal sempozyum planlanmıştır.

İletişim

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kampus 07058 Konyaaltı-ANTALYA
Tel: 0 242 227 4400/4358
Tel: 0 242 227 4400/4383